Политиката за поверителност

Политиката за поверителност

Обща информация

Настоящата политика на поверителност цели да помогне на Потребителите на Englibot да разберат какви данни събира и обработва уебсайтът, защо и какво се случва с тези данни.

Приканваме Потребителите да се запознаят с настоящата политика на поверителност и да се свържат със собственика на уебсайта в случай, че не са наясно и имат някакви въпроси, свързани с обработката на данните чрез изпращане на имейл на адрес: [email protected].

Администратор на Englibot е акционерно дружество Optimipay S.A., със седалище във Варшава (00-867), с адрес: ал. „Ян Павел II“ № 27 (00-867 Warszawа, аl. Jana Pawła II 27), притежаващо данъчен номер NIP (ЕИК): 5272818875, номер в търговския регистър REGON (БУЛСТАТ): 367979287, вписано в Регистъра на предприемачите от Националния съдебен регистър, воден от Окръжния съд за столичен град Варшава във Варшава, XII Икономически отдел на Националния съдебен регистър под номер KRS (НСР): 0000705171.

Лични данни

Всички данни в уебсайта на Englibot се обработват от Optimipay S.A.

 1. Администраторът събира информацията, която е предоставена доброволно от Потребителя, който ползва Englibot. Освен това Администраторът може да запише информацията за параметрите на връзката, като IP адреси за технически цели, свързани с администрирането на сървърите и за събиране на обща статистическа, демографска информация (напр. за региона, от който се осъществява връзката), както и за целите на сигурността.
 2. Данните, които се събират и обработват, са данни, необходими за предоставянето на достъп на Потребителите за ползване на езиковия курс Englibot, за проследяване на напредъка в обучението на езика и осигуряване на възможно най-високо качество на услугите.
 3. Лични данни са всички данни, които позволяват идентификация на Потребителя. Потребителят не е длъжен да предоставя на Optimipay S.A. никакви лични данни, но непредоставянето на тези данни спира или значително ограничава възможността за предоставяне на услугите и отговор на всички въпроси на Потребителя. Данните могат да се събират от няколко източника.
 4. Данните, които събираме и обработваме, са:
  1. Данни, които Потребителят предоставя директно,
  2. Данни, които се събират автоматично от уебсайта,
  3. Данни, събрани от други източници,
 5. Личните данни, събрани от Администратора, се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (Д.В. на Република Полша от 1997 г., № 133, т. 883, с посл. изм. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm)) и Закона за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. (Д.В. на Република Полша от 2002 г., № 144, т. 1204, с посл. изм. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)), изключително, въз основа на издадените правомощия за обработката на данните и единствено с цел изпълнение на поръчаните от Потребителя услуги, за целите на идентификацията и проверката, както и за други цели, посочени в Регламента.
 6. Общият регламент за защита на данните (GDPR) предоставя на физическите лица определени права относно техните лични данни. Затова имаме удоволствието да предложим на нашите Потребители прозрачност и контрол на достъпа, които им позволяват да упражняват тези си права. При спазване на техническите възможности и ограничения, произтичащи от общоприложимия действащ закон, физическите лица имат следните предоставени права:
  • Право на достъп - правото на информация за обработката на личните данни от Администратора и искане на достъп до тях;
  • Право на коригиране - правото да поискат корекция или актуализация на личните си данни, ако са неточни или непълни;
  • Право на премахване - правото да поискат изтриване на личните си данни;
  • Право на ограничение – Потребителят има право да поиска от Администратора да прекрати обработката на всички или някои от личните му данни, временно или завинаги;
  • Право на възражение - Потребителят има право по всяко време да подаде възражение срещу Администратора за обработката на личните му данни, по причини, свързани с конкретна ситуация на Потребителя;
  • Право на подаване на възражение от Потребителя срещу обработката на личните данни за целите на директния маркетинг;
  • Право на прехвърляне на данните – Потребителят има право да поискат копие от личните си данни в електронен вид и правото да ги предостави на друг субект с цел използването им за предоставяне на услуги от този субект;
  • Право да не бъде обект на автоматично вземане на решения - правото да не бъде обект на решения, основаващи се единствено на автоматизирана обработка, в това число профилиране, доколкото дадено решението може да предизвика правни последствия по отношение на Потребителя или по подобен начин съществено да повлияе на Потребителя.
 7. Администраторът полага специални старания, с цел да защити поверителността и предоставената му информацията, засягаща Потребителите, които ползват Englibot. Администраторът с необходимото усърдие подбира и прилага съответните технически средства, в това число софтуерни и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработваните данни, по-специално защитава данните от предоставянето им на неоторизирани лица, разкриването им, загубата и унищожаването им, неразрешена модификация, както и от обработването им в разрез с действащите законови разпоредби.
 8. Тъй като предоставянето на собствените лични данни от Потребителите има доброволен характер, те имат право на достъп до своите лични данни, коригирането им, както и могат да се обърнат към Администратора с искане за премахване на подадените по-рано лични данни от базата с данни, водена от Администратора, при спазване на следващото изречение. Администраторът може да откаже да изтрие данните, ако Потребителят с досегашното си поведение по време на използването на Englibot, е нарушил разпоредбите на настоящия документ или Регламента, или действащите законови разпоредби, а запазването на данните е необходимо за изясняване на тези обстоятелства и установяване на отговорността на Потребителя.
 9. В случай, че Потребителят е абониран за бюлетин, Администраторът ще изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес съобщения, включващи информация за продуктите и услугите, предоставяни от Englibot, както и информация за организирани конкурси, промоции и др.
 10. Администраторът може да възложи обработването на личните данни на Потребителя на трети субекти, които изпълняват някои от услугите, по-специално изпълнението на плащанията, изследването на нивото на удовлетвореност на Потребител, ползващ Englibot.

Политика за употребата на „бисквитки“ (cookies)

 1. При преглеждането на уебсайтовете и приложението Englibot се използват файлове „бисквитки“, т.е. кратка текстова информация, която се записва в крайното устройство на Потребителя във връзка с използването на Englibot. Използването на „бисквитки“ (cookies) цели изправното действие на уебсайтовете и приложението Englibot
 2. Използваните от Администратора файлове „бисквитки“ са безопасни за устройствата на Потребителя. По-специално, по този начин не е възможно да попаднат в устройството на Потребителя вируси или друг нежелан или зловреден софтуер. Тези файлове дават възможност за идентифициране на използвания от Потребителя софтуер и възможност всеки Потребител индивидуално да настрои приложението Englibot. Файловете „бисквитки“ обикновено съдържат името на домейна, от който идват, времето за съхранението им в устройството и придадената стойност.
 3. Администраторът използва два вида файлове „бисквитки“ (cookies):
  1. Сесийни „бисквитки“ (cookies): те се съхраняват в устройството на Потребителя, който ползва Englibot, и остават там до момента на приключване на сесията на дадения браузър. В този случай записаната информация се изтрива завинаги от паметта на устройството на Потребителя, който ползва Englibot. Механизмът на сесийните „бисквитки“ не позволява събирането на каквито и да е лични данни или поверителна информация от устройството на Потребител, който ползва Englibot.
  2. Постоянни „бисквитки“ (cookies): те се съхраняват в устройството на Потребителя, който ползва Englibot, и остават там до момента на изтриването им. Приключването на сесията на даден браузър или изключването на устройството не води до изтриването им от устройството на Потребителя, който ползва Englibot. Механизмът на постоянните „бисквитки“ не дава възможност за събиране на каквито и да е лични данни или някаква поверителна информация от устройството на Потребителя, който ползва Englibot.
 4. Администраторът използва файлове „бисквитки“ (cookies) за следните цели:
  1. конфигуриране на Englibot;
  2. изготвяне на статистика, която помага да се разбере по какъв начин Потребителите, ползващи Englibot, използват уебсайтовете. Това позволява подобряване на структурата и съдържанието на уебсайтовете посредством аналитичните инструменти на Google Analytics, чийто администратор е Google Inc. със седалище в САЩ, Политиката на поверителност на Google е достъпна на следните линкове: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/;
  3. определяне на профила на Потребителя с цел да му бъдат представени съобразени с него материали в рекламните мрежи и с цел по-точно да се нагоди представяната реклама, като се вземе предвид местоположението и поведението на Потребителя, използвайки инструмента за интернет реклама на Google AdWords, чийто администратор е Google Inc. със седалище в САЩ, Политиката за поверителност на Google е достъпна на следните линкове: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/;
  4. анализиране на активността на Потребителите с цел да бъде съобразено показваното съдържание с техния профил, което дава възможност за подобряване на управлението на рекламните кампании посредством аналитичните инструменти DoubleClick, чийто администратор е Google Inc. със седалище в САЩ, Политиката на поверителност на Google е достъпна на следните линкове: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/.
 5. Приканваме Ви да прочетете политиките на поверителност на споменатите по-горе фирми, за да се запознаете с правилата за използване на файловете „бисквитки“ (cookies).
 6. Файловете „бисквитки“ (cookies) могат да се използват от рекламните мрежи, по-специално от мрежата на Google за показване на реклами, съобразени с начина, по който Потребителят ползва Ebglibot. За тази цел може да се запази информация за пътя на навигация на Потребителя или времето, прекарано на дадена страница.
 7. По отношение на информацията за предпочитанията на Потребителя, която се събира от рекламната мрежа на Google, Потребителят може да преглежда и редактира информацията, предоставена от файловете „бисквитки“ (cookies) посредством следния инструмент: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Потребителят може самостоятелно и по всяко време да променя настройките на файловете „бисквитки“, като посочва условията за тяхното съхранение и получаване на достъп до устройството на Потребителя от файловете „бисквитки“. Потребителят може да извърши промени в настройките, споменати в предходното изречение, посредством настройки в интернет браузъра или посредством конфигурация на услугата. Тези настройки могат да бъдат променени, по-специално по такъв начин, че да блокират автоматичното обслужване на файловете „бисквитки“ в настройките на интернет браузъра или да информират всеки път за тяхното записване в устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и методите за обслужване на файловете „бисквитките“ се намира в настройките на софтуера (интернет браузъра).
 9. Потребителят може по всяко време да изтрие файловете „бисквитки“, като използва функциите, предлагани в интернет браузъра, който ползва.
 10. Ограничаването на употребата на файловете „бисквитки“ може да повлияе на някои от функционалностите, достъпни на уебсайта и приложението Englibot.

Доставчик на услугите

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Социални медии