Регламент за предоставяне на услуги

I ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият Регламент определя рамките и условията за изпълнение за Услугите от Доставчика, както и условията за достъп до приложението Englibot за Потребителите.
 2. Доставчикът предоставя Услугите по електронен път съгласно Регламента.
 3. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на Регламента.
 4. Вие сключвате законен договор с Доставчика, чиито данни са поместени в Раздел II, ако се регистрирате или ако ползвате по друг начин Услугата.
 5. Договорът между Потребителя и Доставчика обхваща настоящия Регламент за ползване на Услугите.
 6. Потребителят декларира, че цялата информация, свързана с регистрацията, която предоставя на Доставчика, е вярна, точна и пълна и дава съгласието си за запазването ѝ през цялото време.
 7. Периодично, Доставчикът може по собствена преценка да въвежда промени по Договорите. Ще информираме за това Потребителя по ясен и четлив начин, съобразен с обстоятелствата, т.е. изпращайки на Потребителите електронни съобщения, ако правим съществени промени по Договорите. В някои случаи предварително ще уведомим Потребителя, а по-нататъшното ползване на Услугите, предоставени от Доставчика, след въвеждане на промените ще означава одобрение на промените. Затова Ви молим внимателно да прочетете тази информация. Ако Потребителят не иска да продължи да ползва Услугата на Доставчика в рамките на новата версия на Договорите, може да разтрогне Договора, като се свърже с Отдела за Обслужване на клиентите на Доставчика.

II ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Доставчик – доставчикът на приложението Englibot. Доставчик е акционерно дружество Optimipay SA, с адрес: ал. "Ян Павел II", № 27, 00-867 Варшава, Полша (Al. Jana Pawła II, 27, 00-867 Warszawa, Polska), вписано в Търговския регистър към Националния съдебен регистър от Районен съд за столичен град Варшава във Варшава, XII Икономически отдел на Националния съдебен регистър под номер KRS (НСР): 0000705171, с данъчен номер NIP (ЕИК): 5272818875 и номер REGON (БУЛСТАТ): 367979287.
 2. Потребител – физическо лице, юридическо лице или организационно звено, което не е юридическо лице и използва Приложението.
 3. Договор – означава договор за предоставяне на платени Услуги, сключен между Доставчика и Потребителя за определено време и за избран от Потребителя пакет Услуги, предлаган в уебсайта или в рамките на индивидуално споразумение (писмени, чрез електронни съобщения, по телефона или устно) между Доставчика и Потребителя. Договорът се счита за успешно сключен в момента на извършване от страна на Потребителя на плащането съгласно разпоредбите на Договора.
 4. Услуга - предоставяне на Потребителите на възможност за ползване онлайн на платени уроци по чужд език, водени въз основа на теоретичните материали, разработени от Доставчика, посредством Приложението с използване на картина (видео) и звук (аудио).
 5. Съдържание - означава всеки вид текстови данни, графични данни, аудио файлове (напр. записи), аудиовизуални файлове (напр. видеоклипове, филми, мултимедия и др.), информация, която не е защитена с авторски права, както и коментари, мнения и оценки, публикувани от Потребителя в Приложението; всички допълнително прикачени документи, файлове или материали, добавени към Съдържанието, представляват неразделна негова част.
 6. Приложение - Приложението Englibot, разработено от Доставчика, функциониращо в рамките на Facebook Messenger.
 7. Facebook Messenger - Продукт, който е собственост на Facebook. Средство за комуникация по интернет, създадено от Facebook. Използва се за изпращане на съобщения, снимки, филми, стикери и други файлове, а също така дава възможност за реагиране на съобщенията на познати и си взаимодейства с компютърните програми, използващи мрежови услуги (ботове). Подробните правила за използване на продуктите на Facebook – в това число Facebook Messenger – се определят от регламента на Facebook, публикуван на адрес: https://www.facebook.com/legal/terms. Доставчикът на приложението Englibot по никакъв начин не е свързан с фирма Facebook или някой неин филиал, в това число с която и да е дъщерно дружество на Facebook. Facebook не е партньор на Доставчика, а приложението Englibot не се поддържа от Facebook.

III. ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. За да използвате Приложението се нуждаете от компютър или мобилно устройство с инсталирана операционна система Android, версия 5.0 (Lollipop) или по-нова, с активирано местоположение и активирани комуникационни модули Wi-Fi и Bluetooth, със свободно избран интернет браузър -Google Chrome с не по-стара от 62 версия, Mozilla Firefox с не по-стара от 57 версия или по-нова с активирана WebRTC поддръжка, JavaScript и Cookies (бисквитки). Потребителите, които ползват Услугите с мобилен телефон, трябва да се запознаят с таксите за трансфер (интернет свързване), които се прилагат от мобилните оператори.
 2. Приложението се нуждае от интернет връзка и използване на трансфер на данни, за да функционира изправно. Разходите за свързване на Мобилните устройства с интернет мрежата са за сметка на Адресата на информацията, съгласно съдържанието на договора, който той е подписал с телекомуникационния оператор.
 3. Използването на всички функции на Приложението е възможно след предоставяне на имейл адрес.
 4. Доставчикът полага старания използването на Приложението да става без съществени прекъсвания и други смущения, а също да може да се използва с възможно най-голям брой конфигурации от предлаганите на пазара оборудване и софтуер, но не предоставя никакви гаранции, по-специално относно качеството на Приложението, неговата годност за каквато и да е цел, както и за липсата на видими или скрити физически или юридически дефекти.
 5. Доставчикът използва файлове „бисквитки“ единствено с цел събиране на информация относно използването на Услугата от Потребителя.
 6. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е действия на Потребителя.
 7. Доставчикът не носи отговорност за резултатите, свързани с обучението на чуждия език, чрез използването на Услугите посредством Приложението.
 8. Доставчикът не носи отговорност за техническите проблеми или техническите ограничения в компютърното или мобилно оборудване на Потребителя, които му пречат да ползва Приложението или Услугата.
 9. Доставчикът не носи отговорност за нарушаването на правата на трети страни и причиняването на щети на трети страни вследствие или във връзка с действията, извършени от Потребителя, по-специално в случай на нарушаване на авторските права и правата на интелектуална собственост, притежавани от трети страни, от Потребителите.
 10. Доставчикът проявява надлежно старание при избора на Съдържание, резултат от професионалния характер на неговата дейност.
 11. Доставчикът не носи отговорност за прекъсвания в работата на Приложението и прекъсвания в предоставянето на Услугата, възникнали вследствие на форсмажорни обстоятелства, разбирано като събитие, невъзможно за предвиждане и без възможност за и предотвратяване на последствията. При настъпване на форсмажорни обстоятелства Доставчикът е длъжен незабавно да информира Потребителя за прекъсването в предоставянето на Услугата и да посочи причината за това.
 12. Доставчикът не носи отговорност за прекъсвания във функционирането на Приложението и прекъсвания в предоставянето на Услугата, които са по вина на свързани субекти, в това число Facebook и предлаганите от него Продукти.
 13. До разрешената от действащото законодателство максимална рамка Доставчикът не дава никакви декларации, гаранции, нито за условията по отношение на задоволителното качество, търговската годност, пригодност за определената цел или за ненарушаване на правата. Също както при всяка друга покупка на продукт или услуга, по какъвто и да е начин и в каквато и да е среда, ако е приложимо, Потребителят трябва да се ръководи от собствената си преценка и да бъде бдителен. Никакви устни или писмени съвети или информация, дадени на Потребителя от Доставчика, не представляват каквато и да е гаранция от страна на Доставчика в тази сфера. Но това не засяга законовите права на Потребителя като консуматор.
 14. С настоящото Потребителят се съгласява, че до разрешената от действащото законодателство рамка, единственото и изключително средство за защита на правата на Потребителя, в случай на възникване на какъвто и да е проблем или неудовлетворение от Услугата, е контактът с Бюрото за обслужване на клиентите на Доставчика.
 15. По никакъв начин Доставчикът, неговите директори, акционери, служители, агенти, членове на управителния съвет, дъщерни и свързани дружества, правоприемници, лица с прехвърлени права, доставчици или лица, предоставящи лицензи, в максимално разрешената от закона рамка не носят отговорност за каквито и да е индиректни, специални, инцидентни, наказателни, примерни или производни обезщетения; за каквато и да е загуба на възможност за ползване на данни, транзакции или печалби (директно или индиректно) във всички случаи, произтичащи от използването на Услугата, независимо от правното основание, без значение дали Доставчикът е бил предупреден за възможността за възникване на тези щети и дори, ако средството за защита на правата не изпълнява своята основна цел; или за съвместна отговорност по всички искове, свързани с Доставчика, над сумите, заплатени от Потребителя на Доставчика, в рамките на предходните дванадесет месеца, посочени в разрешената от действащото законодателство рамка.
 16. Никое от разпоредбите на Договорите не изключва или ограничава отговорността от измама, съзнателна заблуда, смърт или каквото и да е увреждане на здравето, причинени от небрежност, извършена от Доставчика.
 17. Имайки предвид, че Приложението функционира в рамките на Facebook Messenger, Потребителят е длъжен да спазва също и Регламента на Facebook.
 18. Доставчикът не носи отговорност за нарушаване от страна на Потребителя на регламента на Facebook и произтичащите от това ограничения в използването на продуктите на Facebook, водещи впоследствие до ограничаване на ползването на Приложението.
 19. В максималната разрешена от действащото законодателство рамка Потребителят се съгласява да освободи Доставчика от всякакви искове по обезщетение, пропуснати ползи и разходи (в това число обосновани хонорари и разходи за адвокати), произтичащи от: (1) нарушаване от страна на Потребителя на Договора и (2) нарушаване от страна на Потребителя на каквито и да е разпоредби на действащото законодателство или правата на трети страни.

IV ЗАПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГАТА

 1. Услугата гарантира достъп до приложението за обучение на чужди езици, за което Потребителите могат да закупят съответния пакет. Подробното описание на пакетите се намира на уебсайтовете на Приложението или се договаря индивидуално между Доставчика и Потребителя.
 2. Потребителят използва Приложението срещу заплащане и съгласно актуалните цени.
 3. Всички цени, посочени в уебсайтовете на Приложението, са цени бруто. Цената на пакета, посочена в уебсайтовете на Приложението, е актуалната за Потребителя цена, действаща към момента на закупуване на достъпа до Приложението.
 4. Някои услуги се предлагат според актуални оферти в рамките на абонамента. За всяка оферта са посочени начинът на плащане, цените и сроковете и се прави обобщение преди завършване на поръчката.
 5. Услугата – в рамките на абонамента - се сключва за определен период, посочен в индивидуална поръчка. След всеки абонаментен период Договорът се подновява автоматично съгласно уговорения срок (напр. на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца), освен ако Потребителят не анулира Услугата преди изтичането на този срок. Потребителят има също така възможност да закупи доживотен достъп до приложението след като направи еднократно плащане в размера, посочен на уебсайта на Доставчика. В този случай Договорът не се подновява автоматично.
 6. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej Aplikacji. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Dostawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie odnowiona – w przypadku usługi abonamentowej - na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje dostęp do Aplikacji przed końcem bieżącego okres subskrypcji. Usługa zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeśli jednak Użytkownik anuluje płatność lub dostęp do Aplikacji i / lub zakończy ją po upływie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zostaną zwrócone żadne z opłat abonamentowych już zapłacone przez Użytkownika.
 7. Ако Потребител желае да получи пълно възстановяване на всички заплатени суми преди изтичането на 30-дневната гаранция за връщане на парите, трябва да се свърже с Бюрото за обслужване на клиентите на Доставчика, като изпрати електронно съобщение на адрес: [email protected], което съдържа декларация за отказ от Договора.
 8. Доставчикът може периодично да променя цената на Услугата и ще уведоми предварително Потребителя за всички промени. Промяната на цените влиза в сила с началото на следващия абонаментен период след датата на промяна на цената. Съгласно местното законодателство ползването на Услугата след всяка такава промяна, означава съгласие с новата цена. Ако Потребителят не е съгласен с промяната в цената, има право да отхвърли промените чрез отказ от абонамента за Услугата преди влизане в сила на промяната на цената. В тази връзка молим Потребителите внимателно да четат всички известия за промяна на цените.
 9. Разпоредбите от Договорите се прилагат спрямо Потребителя до момента на разтрогване на договора от Потребителя или Доставчика. Ако Потребителят или Доставчикът разтрогнат Договора, Потребителят е съгласен, че Доставчикът не носи никаква отговорност по отношение на Потребителя и няма да върне нищо от вече заплатената от Потребителя сума в максималната разрешена от действащото законодателство рамка. Разпоредбите на този раздел ще бъдат прилагани в рамките на действащото законодателство. Потребителят може да разтрогне Договора по всяко време.

V ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Доставчикът държи пълни авторски права за собственост върху всички произведения, които се намират в Приложението, в това число образователните материали.
 2. Забранено е всяко копиране, разпространение или друго ползване на Съдържанието, включено в Приложението, без предварително писмено съгласие от страна на Доставчика.
 3. Потребителят няма право да използва с търговски цели, да продава, препродава или по какъвто и да е друг начин предоставя, копира, разпространява или популяризира Съдържанието от Приложението. Потребителят няма също право да използва Съдържанието по начин, който изисква получаване на лиценз за публично ползване (възпроизвеждане).

VI ПРАВА ВЪРХУ НЕМАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА

 1. Съдържанието, предоставено в рамките на Приложението, използваните в него търговски марки, наименования на фирми, лого знаци, снимки, мултимедия и всякакви други, включени в него произведения, по смисъла на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г. са под предвидената в разпоредбите защита на общоприложимия действащ закон.
 2. Използването на Приложението не означава получаване на някакви нематериални блага върху произведенията, включени в Приложението. По-специално, се забранява без предварително писмено съгласие от Доставчика на копирането, разпространението, използването или модифицирането на който и да е от съставните елементи на Приложението.

VII ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Потребителят може да подава рекламации за Услугите посредством електронната поща на адрес: [email protected].
 2. Съдържанието на рекламация за неизпълнение или неправилно изпълнение на Услугата трябва да съдържа най-малко:
  • данните за контакт на Потребителя (име, фамилия, телефонен номер),
  • подробно описание на всички възникнали нередности при предоставянето на Услугата, с включен списък на извършените действия, които са довели до възникването на нередностите,
  • датата на възникване и продължителност на посочените нередности,
  • снимка (скрийншот) на екрана на мобилното устройство, показваща неизпълнението или неправилното изпълнение на Услугата.
 3. Рекламациите ще се разглеждат от Доставчика своевременно, не по-късно от 30 календарни дни от датата на получаване на рекламацията. При нужда от провеждане на допълнителни действия по диагностиката, Доставчикът си запазва правото за удължаване на гореспоменатия срок съгласно времето, необходимо за извършване на въпросните действия по диагностиката. Доставчикът ще информира Потребителя за начина на разглеждане на рекламацията с имейл съобщение, изпратено на адреса на електронната поща, от който е подадена рекламацията.

VIII ПОДДРЪЖКА И ПРЕКЪСВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ

 1. Доставчикът има право по всяко време, без да посочва причината, да изключи достъпа до Приложението, за да въведе подобрения или да извърши необходимите ремонтни работи и техническа поддръжка. Тези работи, освен изключенията, произтичащи от форсмажорни обстоятелства, ще се извършват по възможност във вечерните часове или в обявените по закон неработни дни.
 2. Техническите прекъсвания в работата на Приложението не са основание за подаване на каквито и да е искове от страна на Потребителите и всякакви други лица.

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Доставчикът си запазва правото да прави изменения в съдържанието на Регламента. Доставчикът ще информира Потребителя за промените в Регламента посредством Приложението или с имейл съобщение, или като публикува променения Регламент в уебсайта. Промененият Регламент обвързва Потребителя, освен ако той не подаде заявление, че не е съгласен с регламента в Бюрото за обслужване на клиентите на Доставчика, в рамките на 21 дни от датата, на която е бил уведомен за промените в Регламента.
 2. Ако някоя от разпоредбите на Регламента са или станат невалидни или неефективни, това не засяга валидността на останалите разпоредби.
 3. По въпроси, неуредени в Регламента, се прилагат разпоредбите на общоприложимия действащ закон на Република Полша.
 4. Регламентът влиза в сила от 17.07.2020 година.
 5. Последната актуализация на Регламента е от 17.07.2020 година.

Доставчик на услугите

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Социални медии